جزییات خبر

20 اسفند 1399

هنرجویان فاقد دوره سلفژ( این دوره مخصوص هنرجویانی است که دوره ساز را در این مدرسه میگذرانند)

هنرجویان   فاقد  دوره سلفژموظفند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام دوره سلفژ اقدام نمایند
 هنرجویان فاقد دوره سلفژ امکان شرکت در امتحان دوره بعد را نخواهند داشت
  شرط سنی ثبت نام دوره سلفژ + ۱۰سال است