جزییات خبر

23 اسفند 1396

هنرجویان فاقد دوره سلفژ

هنرجویان   فاقد  دوره سلفژموظفند هرچه سریعتر نسبت به ثبت نام دوره سلفژ اقدام نمایند
 هنرجویان فاقد دوره سلفژ امکان شرکت در امتحان دوره بعد را نخواهند داشت
  شرط سنی ثبت نام دوره سلفژ + ۱۰سال است