جزییات خبر

14 شهریور 1397

هنرجویان مشمول تخفیف

آن دسته از هنرجویان که مشمول تخفیف  سازمانی می شوند ، چنانچه تخفیف در شهریه ایشان اعمال نشده است .. پس از ارائه مدارک نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . در غیر این صورت مدرسه هیچگونه مسئولیتی در قبال استرداد شهریه مازاد نخواهد داشت