جزییات خبر

04 فروردین 1394

هنرجویان گرامی دقت فرمائید زمان پرداخت شهریه فرآیند خرید را کامل کرده و دو شماره کد تراکنش و کد رهگیری را دریافت کنید

هنرجویان گرامی دقت فرمائید زمان پرداخت شهریه فرآیند خرید را کامل کرده و دو شماره کد تراکنش و کد رهگیری را دریافت کنید