جزییات خبر

25 شهریور 1393

هنرجویان گرامی جهت دریافت کارت شناسایی در جلسه اول کلاس به همراه یک قطعه عکس به آموزش مراجعه نمائید

هنرجویان گرامی جهت دریافت کارت شناسایی در جلسه اول کلاس به همراه یک قطعه عکس به آموزش مراجعه نمائید