ساز دهنی (Harmonica)

سازی است نسبتا کوچک از دسته ی سازهای بادی با زبانه ی آزاد است. هوا به یاری دمیدن نوازنده از راه سوراخهایی که جلوی ساز وجود دارد به زبانه ها می رسد و آنها را به ارتعاش وادار می کند. تعداد اصوات وصعت صدای ساز دهنی کاملا بستگی به بزرگی و کوچکی آن دارد این وسعت معمولا یک تا دو اکتاو، باا فواصل کروماتیک معتدل است. در سازهای کوچکتر معمولی وقتی نوازنده در آن می دمد، اصوات طبیعی نت ها، و وقتی هوا را می کشد، اصوات کروماتیک بینابینی حاصل می شوند در حالیکه در برخی انواع بزرگتر ساز، در کنار سمت راست آن دگمه ای هست که با فشار آن تمام صداها نیم پرده کروماتیک بالا می رود.