ترومبون (Trombon)

این ساز مانند ترومپت متشکل است از لوله ای خمیده که قسمت بیشتر آن استوانه ای است و در انتها به ناقوسی نه خیلی گشاد ختم می شود و "دهانی" ای که فنجانی شکل است. اختلاف آن با ترومپت در مکانیسم به کار گرفته شدن "لوله اضافی " است که این نتیجه معمولا نه به وسیله ی دگمه و دریچه، بلکه به وسیله ی لغزاندن یک قسمت از لوله در داخل قسمت دیگر آن تامین می شود. هر چه لوله در مجموع درازتر شود، اصوات حاصل به ترتیب بم تر خواهد شد. لوله ی اضافی در هفت وضعیت مختلف می تواند قرار گیرد.