لیست دوره ها

پس از مشاهده لیست دوره ها در صورتی که تمایل به شرکت در دوره های آموزشی مدرسه موسیقی را دارید باید با ورود به بخش ثبت نام هنرجویان جدید مراحل ثبت نام را انجام دهید و سپس به سیستم وارد شده و دوره مورد نظر راانتخاب و مراحل ثبت نام را نهائی نمائید.